Vattenrening med naturliga vattenväxter och mikrooganismer

Reningsdammen

Planering
Kanterna släntas och bör vara så flacka som möjligt, så att strandzonen blir lång och långgrund, dom flesta arter av växter trivs i den grunda strandzonen. Har man ej möjlighet att anlägga en lång fåra är det viktigt att fördelar inloppen på flera ställen.
Gör strandzonen ringlande för att fölänga ytan som vatten rinner igenom så lång som möjligt. Gör hela ytan så grund som möjligt då växterna har lättare att snabbt etablera sig.
En reningdamm i en lång fåra eller ellipsform är ett bra alternativ att tänka på i planeringen.

Fördröjning
Det är viktigt att hålla vatten kvar och låta det rinna vidare vid ett senare tillfälle så sakta som möjligt. Genom att anlägga en djupzon i inloppet i reningsdammen så minskas vattenhastigheten och därmed ökas sedimenteringen. En fåra i grundzonen kan styra flödesriktningen, det är viktigt att man inte får någon "dödzon" i reningsdammen där inte vatten flödar. I en "dödzon" står vatten stilla.
Reningsprocessen är beroende av hur lång uppehållstid vattnet och olika microorganismer har kontakt med varandra så det är mycket viktigt att vattnets uppehållstid i reningsdammen blir så lång som möjligt.
Inlopp och utlopp ska inte placeras nära varandra.

Rätt konstruktion
Bottensediment bildas av partikelar som alger, växtdelar och foderrester, föroreningar som faller till botten och lagras där Detta sker om du har en grund zon med en bred strandzon så vatten står nästan och flödar väldigt långsamt.
Bakterier på strandzonens botten omvandlar vattenlösligt nitratkväve till kvävgas som går upp i luften och har bra betydelse för kvävereduktionen samt effektiv rening av partikelbundna föroreningar och näringsämnen såsom kväve och fosfor Växterna i reningsdammaen tar upp näringsämnen så länge dom är på tillväxt, men tänk på att klippa bort växtdelar när vinten kommer ämnen tillbaka i dammen när växterna vissnar.

Bekämpningsmedel
Rester av Bekämpningsmedel och sjukdomsalstrande bakterier brukar vanligtvis minska efter att vatten passerat igenom reningsdammmen.

Kortfattat
Grunda zoner.
Djupzon vid inlopp.
Djupzoner / upphöjningar på tvären för att ändra flödesrikningen.
Undvik "dödzoner" = stilla stående vatten.
Placera ej inlopp nära utlopp.
Svag nivåskillnad mellan inlopp och utlopp.
Rikligt med växter i reningsdammen.
Syrerikt vatten gynnar den biologiska mångfalden.
Poröst substrat - Lavakross
 

Lavakross är lämpligt att fylla i reningsdammen.

Växter som gynnar reningen
Blomvass
Vass
Bredkaveldun
Smalkaveldun
Hirsstarr
Jättestarr
Ängsull
Jättegröe
Svärdslilja
Veketåg
Blåtåg
Strandklo
Topplösa
Fackelblomster
Bäckveronica
Kalamus
Hängstarr
Älggräs
Igelknopp

Växter »